Kathy Ireland by Bush New York Skyline L-Shape Desk in Plumeria White